đặt hàng order

Hàng order sẽ được đặt ngay khi quý khách chuyển 1 phần tiền cọc . 

sản phẩm sẽ  được chuyển tới quý khách trong vòng 1 tuần làm việc